دسته: شبكه‌ی دوستدار كودك

برنامه‌ی شبكه‌ی دوستدار كودک

مقدمه :      شبكه دوستدار كودك يك فضاي اخلاقي است كه همه افراد ،  سارمان ها و يا گروه هايي كه به زندگي شايسته كودكان فكر مي كند ،  و يا مي خواهند كه گامي براي زندگي شايسته كودكان بر دارند  ،  مي توانند به عضويت آن بپيوندند . شبكه دوستدار كودك  هيچ جريان حقوقي […]

شبکه‌ی دوستدار کودک

کودکی به دنیا آمد و با خود امید را به دنیا آورد                   ” تاگور “     کودکان پشتوانه ی غنی هر سرزمین هستند . کودکانی که خوب بزرگ می شوند و در حمایت و مراقبت همه جانبه قرار می گیرند ، می توانند آینده ی درخشانی را برای آن سرزمین رقم بزنند.  وقتی کودکان […]