دسته: تعاونی کتاب های پارچه ای

تعاونی كتاب‌های پارچه‌ای

 تعاوني كتاب هاي پارچه اي يكي از طرح هايي است كه از  بطن برنامه هاي موسسه در ۱۳ آبان شكل گرفت. پس از آموزش مادران و زنان منطقه در حمايت از كودكان  گروهي از زنان محله اقدام به فعاليت هاي درآمد زا  كردند.  سپس  از سوي موسسه  نمونه هايي از كتاب هاي پارچه اي، عروسك، […]