گزارش كارگاه صلح با ايده پردازان

صلح از ذهن انسان ها ریشه می گیرد . همان طور که جنگ نیز  از ذهن انسان ها ریشه     می گیرد . بدین ترتیب همان قدر که می توان به جنگ پرداخت ،  درباره ی آن حرف زد ، تئوری آن را مدون کرد و حتی آن را آموزش داد ، پس می توان صلح را  ترویج کرد و  در جامعه تسری داد.

     صلح در جامعه ی معاصر یک  نیاز حیاتی برای مردم و تمدن  امروز است .  نشانه های فراوانی وجود دارد که جریان های مختلفی در سطح بین المللی برای از بین بردن صلح  و برای از بین بردن زندگی بسیج شده اند. بدین ترتیب لازم است که گروه هایی که به زندگی  و به تداوم زندگی می اندیشند ، برای آن  فکر کنند و دست به اقدام بزنند .

ادامه ی مطلب