یادگیری با تولد شروع می شود

یادگیری با تولد شروع می شود . کودکان در سال های اول زندگی مهارت های بنیادی را به دست می آورند و آن را به گونه ای گسترش می دهند که برای موفقیت ها ی بعدی آنان در زندگی بسیار اهمیت دارد.
پژوهش های فراوان در سطح ملی و بین المللی به ما نشان می دهد که پشتیبانی از برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال نه تنها نتایج سرشاری برای کودک و والدین او دارد ، بلکه در بلند مدت دارای منافع ماندگاری برای جامعه است .
یافته های بین المللی ثابت کرده است که در ۶ سال اول زندگی نزدیک به ۷۵ % از رشد کیفی مغز شکل می گیرد. سرمایه گذاری ، برنامه ریزی و توجه به این دوره ی سنی فرصت های فراوانی را برای رشد بهینه ی کودکان وشهروندان جامعه فراهم می کند .
ادامه ی مطلب