گنجینه‌ی عمو نوروز

چندسالی است که در موسسه برای شناخت و ترویج شخصیت عمو نوروز فعالیت می کنیم.
دو سال پیش در فراخوانی از تصویرگران خواسته شد تا شخصیت عمونوروز را از دیدگاه خود تصویرسازی کنند. ده ها تصویرگر آثار خود را براى ما فرستادند. آنچه می بینید بخشی از گنجینه‌ی تصویرهای عمو نوروز در موسسه پژوهشی کودکان دنیا است.
امیدواریم از این مجموعه لذت ببرید.