گزارش نشست همفكری گروه های مختلف در طرح جاده‌ها و خيابان‌های امن برای كودكان

زير نظر  موسسه پژوهشي كودكان دنيا

مديرپروژه : هنگامه بازرگاني

مشاورارشد : ديكر انوهي  هواكيميان  ، پوپك سبطي

مشاوران طرح  به ترتيب حروف الفبا:

جناب آقاي جعفري  ، مسوول آموزش و پرورش ناحيه ۱ شهر ري

جناب آقاي سرهنگ روشني ، مدير كل  آموزش  اداره راهنمايي رانندگي تهران بزرگ

جناب آقاي سليميان، مسوول آموزش ابتدايي ناحيه ۲ آموزش و پرورش   شهر ري

جناب آقاي زارع رييس اداره آموزش و پرورش ناحيه ۲ شهر ري

جناب آقاي سرهنگ فراست  ،   رياست  ادراه راهنمايي و رانندگي شهر ري

جناب آقاي غفوري  ، معاونت اجتماعي شهرداري منطقه ۲۰

جناب آقاي كريمي  ، مدير جامعه ايمن شهر ري

جناب آقاي ولي نژاد ، معاونت حمل و نقل و ترافيبك شهرداري منطقه ۲۰

تسهيل گران كارگاه ها :

مونا جديدي ،  سهيلاخزايي  ، ناهيد رحيمي  ، پيام رضايي ، نرجس رفيع جو ، ، مرضيه غفاري زاد ، ململي ،  ، مريم محمدي  ،  ركسانا مهرافزون

سازمان هاي همكار  بر اساس حروف الفبا :

–       آموزشگاه هنر كودكان ، اداره آموزش راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ،  اداره راهنمايي و رانندگي شهر ري ، انجمن فرهنگي زنان  آبان ، انتشارات كارگاه كودك  ، تعاوني زنان كوي ۱۳ آبان ، جامعه ايمن  منطقه ۲۰ ، سازمان آموزش و پرورش شهر ري  ، سازمان بهزيستي شهر ري ، شوراي ياراي محله ۱۳ ابان  ، شركت شل دولوپمنت ، شركت رنو پارس ، كتابخانه ۱۳ آبان  ، مركز علوم و فنون  ، معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري منطقه ۲۰ ،  معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداي منطقه ۲۰ ، هنركده بادبادك

ادامه ی مطلب