کتاب پاییز

این کتاب مجموعه ای از فعالیت های مناسب براى کودکان با الگوی آموزشی والدورف است.
علاقه مندان براى تهیه این کتاب می توانند به فروشگاه اینترنتی ما در وبسایت انتشارات کارگاه کودک مراجعه نمایند.
کتاب پاییز – فعالیت هایی بر اساس رویکرد والدورف
ترجمه افتخارالسادات سجادی
انتشارات کارگاه کودک