کتاب «مدرسه های دوستدار کودک» منتشر شد

کتاب «مدرسه های دوستدار کودک» که شاخص های مدرسه مطلوب را معرفی می کند، منتشر شد.

کتاب «مدرسه های دوستدار کودک»، یک منبع بین المللی است که شاخص های مدرسه مطلوب را معرفی می کند. این کتاب را می توانید به مهدها، مدرسه ها و سایر مراکز آموزشی معرفی کنید.

برای تهیه کتاب با موسسه پژوهشی کودکان دنیا به شماره تلفن ۲۲۲۶۰۲۱۰ تماس بگیرید.