کتاب صلح از مجموعه ارزش های زندگی

در ماه صلح خوب است نگاهی به کتاب صلح از مجموعه ارزش های زندگی بیندازیم و آن را به دوستان خود معرفی کنبم.

تهیه شده در موسسه پژوهشی کودکان دنیا ـ نشر افق