کارگاه آموزشی صد زبان کودک

مدرسین:

فریبا کیهانی و مریم خاکپور

سه شنبه ها از ساعت ۴ تا ۷ بعدازظهر

شروع دوره ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

لطفا با ما تماس بگیرید: ۲۲۲۶۰۲۱۰