برنامه‌ها و فعاليت‌های موسسه همواره از طريق كار گروهی و جمعی پيش می‌رود. هر فعاليتی كه در دستور كار موسسه قرار مي گيرد، پيرامون آن يک گروه تشكيل می‌شود. اين كار موجب می‌شود تا:

 • برنامه‌ها از فردگرايی خارج شود
 • خرد كار گروهی ترويج یابد
 • در مجموع يک گروه از كارشناسان و يا علاقه‌مندان برای انجام كار تربيت شوند

 گروه‌های كاری موسسه بر اساس نياز و نوع فعاليت شكل مي‌گيرد. گاه بعضي از اين گروه ها سال ها فعاليت خود را پيش مي برند و گاه پس از انجام و يا به پايان رساندن آن فعاليت ماموريت گروه نيز به پايان مي رسد. اما مهم اين است كه تقريبا همه فعاليت هاي موسسه در سايه كار جمعي سازماندهي مي شود .

گروه‌های بزرگ موسسه كه در اين سال ها شكل گرفته‌اند عبارتند از:

 • انجمن‌های منطقه‌ای
 • انجمن‌های محلی
 • پژوهش‌کده‌ی خانه‌ی قصه و افسانه
 • شبکه‌ی دوستدار کودک

اين مجموعه شامل چندین کار گروه است

 • آموزش خانواده
 • علوم
 • ادبيات
 • ریاضی
 • هنر
 • ایده‌ها
 • پروژه‌ها
 • موزه‌ها
 • پدران
 • سپاس
 • پژوهش