نوجوانان ایرانی در جشنواره هنری لهستان

نوجوانان ایرانی در جشنواره لهستان

گروه دیگری از نوجوانان ایرانی در جشنواره هنری کشور لهستان شرکت کردند.
این جشنواره فرصتی است تا نوجوانان از کشورهای مختلف بتوانند از طریق هنر با آداب و فرهنگ سرزمین های مختلف آشنا شوند.
برای همه این نوجوانان که از کشورهای مختلف شرکت کردند آرزو می کنیم که بتوانند سفیران صلح و دوستی در تمام دنیا شوند.

#فرهنگ_صلح