نشست فصلی انجمن های منطقه ای

روز پنج شنبه چهارم شهریور نمایندگان انجمن های منطقه ای در نشست فصلی خود شرکت کردند.  در این نشست  انجمن هایی  از استان های گلستان ، خراسان رضوی ، مازندران ،  فارس ،  اصفهان ، خراسان جنوبی ، البرز  و تهران حضور داشتند.
آشنایی با برنامه های جدید موسسه ، همفکری برای نشست های سالانه و  برنامه ریزی برای مستند سازی  فعالیت ها بخشی از  برنامه این نشست بود.