معرفی کتاب مقیاس سنجش کیفیت مراکز آموزشی سال های اولیه کودکی (۳تا۶ ساله ها)

 

«مقیاس سنجش کیفیت مراکز آموزشی سال های اولیه کودکی (۳تا۶ ساله ها)»

این کتاب برای سنجش کیفیت در مراکز مراقبت، نگهدای و آموزش کودکان زیر شش سال، مقیاس حوزۀ سنجش کیفیت فرایندی را هدف قرار داده است. کیفیت فرایند آموزش و مراقبت کودکان زیر شش سال و سنجش آن، پیشینه ای حدوداً ۵۰ ساله دارد. مقیاس معرفی شده در کتاب را می توان، به عنوان چوب خطی در نظر گرفت که مراکز آموزش و مراقبت از کودکان ۳ تا ۶ سال می توانند خود را با آن محک بزنند و نقشه راهی برای بهسازی و توسعه کیفیت خود تدوین کنند و هم از آن به عنوان ابزار پژوهشی در تحقیقات حوزۀ تربیت اوان کودکی (تاک) بهره برد.

کتاب در کتابخانه موسسه پژوهشی کودکان دنیا قابل دسترسی است.

 

 

برای دسترسی به کتاب  با  Koodakandonya.library@gmail.com  در تماس باشید