مانور حق عابر پیاده در بابل

از روز شنبه ۲۴ تیر مانور حق عابر پیاده در شهر بابل آغاز شد.
گروه های مردم نهاد در خیابان های مختلف شهر بابل مستقر شدند و ضرورت توجه به حق عابر پیاده را با رانندگان به اشتراک گذاشتند.
گروه جنبش #پدر_خوب بابل یکی از گروه های فعال در این مانور آموزشی است.
این برنامه تا عصر چهار شنبه ۲۷ تیر ادامه خواهد داشت.
جا دارد که در شهرهای مختلف کشور توجه به حق عابر پیاده را تمرین و تجربه کنیم.