كتاب هاي مشاركت منتشر شد

  به تازگي ۴ عنوان كتاب از سوي مركز آموزش مشاركتي وابسته به موسسه پژوهشي كودكان دنيا منتشر شده است . اين كتاب ها  مي كوشند كه مفاهيم مرتبط با  مشاركت را براي معلمان ، مربيان و خانواده ها باز كند . كتاب هاي مشاركت  منابع ارزشمندي هستند كه مطالعه آن ها را به همه دست اندركاران كودكان و نوجوانان پيشنهاد مي  كنيم .

   براي تهيه اين كتاب ها با شماره تلفن ۲۲۲۶۰۲۱۰ تماس بگيريد.