دعوت به جلسه سخنراني

  از همه اعضا ، همكاران و علاقه مندان گرامي دعوت مي شود تا در نشست موسسه پژوهشي كودكان  دنيا شركت  كنند.
موضوع : پژوهش در  رويكرد انسانگرا
سخنرانان : خانم دكتر دهقان شاد و آقاي دكتر سپهري
زمان : پنج شنبه ۱۳ آذر  ساعت ۸:۳۰

مكان : تهران ،  خيابان شريعتي ، نرسيده به ميرداماد ، حسينيه ارشاد