بز زنگوله پا هم آمد

چهارمین جلد از مجموعه کتاب های نقد و تحلیل افسانه های ایرانی با عنوان بز زنگوله پا منتشر شد.

این کتاب مجموعه ای از مقاله های مختلف تحلیلی درباره این افسانه است که از سوی خانه قصه و افسانه موسسه پژوهشی کودکان دنیا منتشر شده است.

بز زنگوله پا یکی از افسانه های ایرانی است که بسیاری از کودکان ایران با آن آشنا هستند.

نویسنده های این مجموعه کوشیده اند با مقاله های مختلف این شخصیت افسانه ای را از دیدگاه روان شناسانی چون فروید و لکان و همچنین از دیدگاه ادبی بررسی کنند.

شخصیت هایی که در جلدهای قبلی روی آن ها کار شده عبارتند از:

  • نخودی
  • کدو قلقله زن
  • عمو نوروز

خانه قصه و افسانه امیدوار است که همچنان سایر شخصیت های افسانه ای ایران را نیز آماده سازی و منتشر کند.

برای تهیه این کتاب با ما تماس بگیرید: ۲۲۲۶۰۲۱۰