برنامه موسسه براي صلح

“ موسسه پژوهشي كودكان دنيا ” يك سازمان غيردولتي است كه با هدف كمك به گسترش برنامه هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال از سال ۱۳۷۳ در ايران فعاليت مي كند.

اين موسسه با همكاري سازمان هاي غيردولتي ، دولتي و بين المللي طرح هاي متعدد و متنوعي را به نفع كودكان خردسال در ايران انجام داده است. اين موسسه به دليل ترويج تفكر ضرورت حمايت همه جانبه از كودكان خردسال از بدو تولد تا ۷ سالگي برندة جايزة ويژة ترويج علم در سال ۱۳۸۰ شد.

ادامه ی مطلب