برنامه‌ی شبكه‌ی دوستدار كودک

مقدمه :

     شبكه دوستدار كودك يك فضاي اخلاقي است كه همه افراد ،  سارمان ها و يا گروه هايي كه به زندگي شايسته كودكان فكر مي كند ،  و يا مي خواهند كه گامي براي زندگي شايسته كودكان بر دارند  ،  مي توانند به عضويت آن بپيوندند . شبكه دوستدار كودك  هيچ جريان حقوقي نيست  ، بلكه  امكاني است  كه در آن هر فرد و هر سازمان از هر  آن جايي كه هست  مي تواند گامي براي بهتر شدن وضعيت زندگي كودكان بردارد.

    نظام نامه اخلاقي فقط سعي مي كند كه اين افراد و گروه ها را ياري دهد تا با  رعايت اصول مشتركي كه  بر اساس اخلاق نوين جهاني در حمايت از كودكان تدوين شده است ، فعاليت هاي خود را سازماندهي كنند .  بدين ترتيب هر گروه  فرهنگي  ، اجتماعي ،  هنري ، ورزشي ، مذهبي ،  علمي و..  مي تواند با توجه به اصول  ، اعتقادها و باورهايي كه دارند ، خود را با مفاد اين نظام نامه هماهنگ كنند و برنامه هاي خود را  پيش ببرند .  شبكه دوستدار كودك حتي اين اصرار را دارد كه فعاليت ها و برنامه ها  با نام سازمان هاي مربوطه پيش برود تا بتواند هر چه بيش تر و  موثرتر در سطح جامعه ملي جريان  پيدا كند . چون اين اعتقاد در اركان شبكه دوستدار كودك  وجود دارد كه هر اقدامي به نفع كودكان  ، به نفع بشريت و به نفع جامعه ي جهاني است . 

    شبكه دوستدار كودك مي كوشد تا :

الف –  جامعه  ايران را  نسبت به مسايل كودكان حساس كند

ب – گروه هاي مختلف را ترغيب كند كه در فعاليت هاي خود  ، منافع كودكان را ببينند ،

پ –  با جلب مشاركت  سازمان هاي مختلف در سطح ملي  ، منطقه اي و محلي  امكانات      تازه اي را براي  زندگي بهتر كودكان فراهم كند ،

ت – جوامع محلي را ياري برساند تا هر كدام  به نفع كودكان منطقه خود اقدام عملي انجام بدهند .

رويكرد  كلي شبكه دوستدار كودك فراي قوانين ، بخش نامه  ، دستورالعمل  و يا آيين نامه است . حمايت از كودكان  يك  رفتار اخلاقي است كه نياز دارد تا تبديل به ارزشي بالنده و موثر شود . حمايت از كودكان يك نگرش انساني به كودك ، زندگي و آينده ي تمام بشريت است .

بدين منظور شبكه دوستدار با رعايت تمامي مفاد نظام نامه اخلاقي مي كوشد تا از طريق فعاليت هاي زير برنامه خود را در سطح فراگير پيش ببرد .

۱-   ترويج نظام نامه اخلاقي شبكه دوستدار كودك

گروه ها ، انجمن ها ، نمايندگي ها و افراد داوطلب  هر كدام در جايگاه خود سعي مي كنند كه به ترويج نظام نامه اخلاقي شبكه دوستدار كودك ياري برسانند .  اين ياري رساندن  به شكل هاي زير اجرا خواهد شد :

–        نشست با  گروه هاي مختلف ، اقشار و اصناف  جامعه به منظور معرفي و آشنايي با نظام نامه اخلاقي

–         معرفي مفاد  اين نظام نامه در رسانه هاي ملي و منطقه اي

–        برگزاري جلسه هاي تخصصي به منظور همفكري براي  پيدا كردن راهكارهاي عملي   بر اساس مفاد نظام نامه  ، در سطح   منطقه اي

–        برگزاري جشن ها ، ميهماني ها ، نمايشگاه ها و… به منظور عيني كردن  مفاهيم دوستدار كودك  در سطح جامعه

–        تشكيل گروه هاي ترويجي  براي نظام نامه اخلاقي در بين  گروه هاي دانش آموزي ، دانشجويي ، زنان  ،معلمين ، پزشكان و …

۲-   جمع آوري ايده ها

–        ترغيب  افراد و گروه ها براي  انجام كارهاي متنوع به نفع كودكان در منطقه و يا محل زندگي خود

–        جمع آوري ايده هايي كه مي تواند به بهتر شدن زندگي كودكان ياري برساند

–        انتشار ايده ها و طرح هاي  مرتبط با نظام نامه اخلاقي  شبكه دوستدار كودك  در جزوه هاي مختلف

–         كمك به توزيع ايده ها

–        جلب مشاركت بخش هاي مختلف جامعه براي  حمايت از ايده هاي افراد و نيروهاي علاقه مند به مسايل كودكان

–        پيگيري براي اجراي فعاليت هاي مرتبط با كودكان در سطح وسيع در جامعه

۳-   تهيه دورنما براي وضعيت شايسته كودكان

–        جلب مشاركت سازمان هاي مختلف دولتي و غير دولتي براي تدوين دورنماي زندگي شايسته كودكان

–        برگزاري نشست هاي تخصصي با سازمان هاي مختلف دولتي و غير دولتي  در تعيين اهداف  براي زندگي بهتر كودكان

–         تشكيل  كميته هاي  تخصصي براي در نظر گرفتن منافع كودكان در تمام سطوح جامعه

–        تنظيم راهكارهاي عملياتي  براي  اجراي  اهداف ،  دورنما  و ايده ها

 

  تمامي افرادي كه در اين  حوزه  فعاليت مي كنند بر اساس تعهد اخلاقي اي است كه به خود و به جامعه خود  دارند. اين تصميمي است آگاهانه براي همنوا شدن با تمام اقشار جامعه  جهت  فراهم كردن زندگي بهتر .      

 

برنامه هاي  ستادي شبكه دوستدار كودك بر اساس برنامه شبكه در سال ۸۷

با اين آگاهي كه شبكه دوستدار كودك  يك فضاي فكري است.  شيوه اي از نگرش و بينش است كه همگان مي توانند آن را ترويج دهند .  شبكه دوستدار كودك سازمان ، شركت  و يا انجمن نيست . بلكه  دستاوردي است كه موسسه پژوهشي كودكان دنيا  در تعامل  با جريان هاي مختلف  بومي ، منطقه اي ، ملي و بين المللي به آن دست يافته است و  سعي در سهيم كردن آن در  بخش هاي مختلف جامعه دارد .

ساختار عمومي كار:

  •  تشكيل گروه هاي همفكري در سطوح مختلف با اقشار مختلف. اين گروه ها به عنوان مشاورين عمومي شبكه فعاليت مي كنند. اين گروه ها مي توانند به توجه به نياز  منطقه و زمان  فعال و يا غير فعال شوند.
  •  افراد و يا گروه هاي مختلف اجتماعي و…. مي توانند  عضويت در شبكه را آگاهانه انتخاب كنند ، اما  هيچ فرد و يا سازماني نمي تواند با تام شبكه دوستدار كودك فعاليت كند .  به عبارت ديگر شبكه دوستدار كودك  رسما خود كاري را انجام نمي دهد.
  •  شبكه دوستدار كودك  سعي مي كند كه گروه هاي مختلف  جامعه را نسبت  به مسايل كودكان حساس  كند و  به ضرورت توجه به مسايل و نيازهاي كودكان در جامعه بپردازد.
  •  نظم نامه اخلاقي منشور  اصلي فعاليت ها و برنامه هاي  شبكه است .
  • شبكه مي كوشد كه اين نظام نامه را  معرفي كند ، ترويج دهد و به  اجراي آن ياري برساند.
  • شبكه دوستدار كودك فضايي ترويجي و ترغيبي است
  • شبكه دوستدار كودك مي كوشد كه افراد و يا سازمان هاي فعال در  جامعه را شناسايي  كند و يا توجه به امكانات و توانمندي هاي آنان اقدامات زير را انجام دهد:

                                   – ايده هايي براي فعاليت هاي جديد  براي هر بخش در راستاي نظام نامه ارايه دهد

                                   – پيشنهادهاي خود را براي  براي هماهنگ شدن فعاليت هاي موجود  با نظام نامه  ارايه دهد

                                   – ويژگي هاي دوستدار كودك بودن فعاليت هاي  را شناسايي و تقويت كند .

تركيب  ساختاري  

– تشكيل شوراي  اجرايي  با حضور نمايندگان و افراد فعال  دوستدار كودك   با پشتيباني و حمايت   موسسه پژوهشي كودكان دنيا

گروه هاي فعال در ترويج نظام نامه اخلاقي  مي توانند نماينده اي در  اين شوراي اجرايي داشته باشند.

فعاليت مستمر و مداوم هر  گروه و هر فرد   شاخص مهمي براي حضور و تداوم حضور در شوراي اجرايي است .

– هيچ نهاد و يا سازماني نمي تواند با نام شبكه دوستدار كودك  قرار دادهاي رسمي  ، حقوقي و يا مالي تنظيم كند .

– هچ نهادي نمي تواند با نام شبكه دوستدار كودك مصاحبه  ، مقاله و يا كتابي تنظيم كند

–   اما هر سازمان و يا هر فرد مي تواند با عنوان ” فضاي دوستدار كودك”  و يا “عضو شبكه دوستدار كودك” فعاليت ها و يا برنامه هاي خود را اعلام كند.