اتوبوس قصه گویی در اصفهان

اتوبوس قصه گویی اصفهان-1به همت یکی از سازمان های عضو شبکه دوستدار کودک اصفهان با نام موسسه سرزمین قصه های کهن، اتوبوس قصه‌گویی در خیابان‌های شهر به راه افتاد.
این اتوبوس در محله‌های مختلف شهر اصفهان مستقر شده و قصه‌گوها کودکان را با خود به دنیای قصه‌ها می برند.