سازماني تخصصي ،پژوهشي و  مستقل   است كه از سال ۱۳۷۳ به همت جمعي از مربيان ، مدرسان ، نويسندگان و كارشناسان آموزش كودكان خردسال فعاليت خود را آغاز كرده است .

     كمك به زندگي سالم و شايسته براي همه كودكان خردسال  و فراهم كردن  فرصت هاي مناسب رشد همه جانبه براي   آن ها ، دورنمايي است كه موسسه براي  تمامي كودكان   متصور است.   با اين آگاهي كه توجه به برنامه هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال از همان بدو تولد موجب خواهد شد تا كودكان بتوانند به حداكثر توانايي ها و استعدادهاي خود دست يابند.