گزارش کارگاه صلح با هنرمندان

موسسه پژوهشی کودکان دنیا یک سازمان مستقل ، تخصصی و تحقیقاتی است که در زمینه گسترش برنامه های آموزش کودکان با هدف کمک به غیر متمرکز کردن آموزش و مبتنی بر مشارکت همگانی  از سال ۱۳۷۳ در ایران فعالیت      می کند . این موسسه  تا کنون با همکاری سازمان های بین المللی ، غیر دولتی و دولتی  طرح ها و برنامه های متعدد و متنوعی را به نفع کودکان در ایران انجام داده است.

    موسسه پژوهشی کودکان دنیا از سال ۱۳۷۸ توجه به برنامه های فرهنگ صلح را در دستور کار خود قرار داده است و فعالیت های خود را  با توجه به هدف های یاد شده سازماندهی می کند . با آغاز دهه جهانی فرهنگ صلح ۲۰۱۰۰ – ۰۲۰۰۱  موسسه فعالیت های گسترده ای را برای معرفی این دهه و ترغیب سازمان ها ، گروه ها و اقشار  مختلف  جامعه برای  توسعه فرهنگ صلح انجام داده است .( لطفا به بخش ضمیمه مراجعه نمایید)

     از سال۱۳۸۱ موسسه در این تلاش بوده است که  بتواند گروه های تخصصی جامعه  مانند جامعه مهندسین ، پزشکان ، هنرمندان ، وکلا ، معلمین ، دانشگاهیان ، ورزشکاران  و….   نسبت به موضوع فرهنگ صلح و نقشی که هر یک از آنان می توانند در گسترش صلح  داشته باشند جلب کند.  برگزاری روز جهانی صلح با مشارکت یونسکو در شهریور  سال ۱۳۸۲  با این هدف انجام شد و بیش از هر چیز این نکته مطرح شد که پرداختن به موضوع صلح فقط در حیطه یک سازمان  یا یک گروه از سازمان های غیر دولتی نیست .  همه بخش های جامعه و تمامی نهادهای مدنی می توانند و  باید  برای توسعه فرهنگ صلح   متعهد  شوند و در قالب برنامه های مشارکتی فعالیت هایی را آغاز کنند.

     هنرمندان به عنوان گروهی که به نوعی در تولید فکر و اندیشه سهیم هستند و زمینه ساز بسیاری از نگرش های انسانی  محسوب می شوند ، . اولین گروهی بودند که به طور خاص مورد توجه   کمیسیون ملی یونسکو و گروه فرهنگ صلح در موسسه قرار گرفتند .  بدین ترتیب به منظور  جلب مشارکت هنرمتدان برای همفکری برای  کشف راه ها و روش های توسعه فرهنگ صلح ،  یک کارگاه هم اندیشی برای توسعه فرهنگ صلح  پیش بینی  گردید .

ادامه ی مطلب