گردهم‌آیی نمایندگان گروه‌های جنبش پدر خوب بهمن‌ماه ۹۶ در تهران برگزار شد

در روزهای ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ به دعوت گروه جنبش #پدر_خوب موسسه پژوهشی کودکان دنیا اولین نشست نمایندگان گروه‌های جنبش پدری در تهران برگزار شد.
در این گردهمایی نمایندگانی از شهرهای یزد ، همدان ، اصفهان ، بابل ، قایمشهر ، قزوین ، شهر ری و تهران حضور داشتند.
در روز اول شرکت‌کنندگان به بررسی وضعیت پدران در مناطق خود پرداختند و با فعالیت های انجام شده در شهرهای مختلف آشنا شدند.
در روز دوم نیز شرکت‌کنندگان ایده‌های خود را براى تداوم فعالیت‌ها در سال ۹۷ و ۹۸ بررسی‌کردند.
نمایندگان گروه جنبش پدری امیدوارند بتوانند به شکل بنیادی‌تری موضوع مردانگی ، خانواده و ارتباط با فرزندان را پیگیری کنند.
از گروه جنبش پدری تهران که مسئولیت برگزاری این گردهمایی را برعهده داشتند سپاس‌گزاریم.