برنامه‌ی کوه‌نوردی پدر و فرزند جنبش پدری در تهران

روز پنج‌شنبه بیست‌وششم مهر ماه ۱۳۹۷، گروهی از پدران جنبش پدری موسسه پژوهشی کودکان دنیا به همراه فرزندانشان در یک برنامه‌ی گروهی کوه‌نوردی-تفریحی پدر و فرزند در منطقه‌ی درکه‌ی تهران شرکت کردند.