پیشگیری از سوء تغذیه کودکان

طرح بزرگ پیشگیری از سوء تغذیه کودکان

موسسه پژوهشی کودکان دنیا در نظر دارد در یک طرح تحقیقاتی و میدانی به روند پیشگیری از سوء تغذیه کودکان شکل عملیاتی بدهد.
در این طرح سه شهر در منطقه شمال، مرکز و جنوب ایران انتخاب می شوند. سپس در هر شهر بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ کودک انتخاب شده و از طریق آزمایش خون میزان کمبود ریز مغذی های آنها شناسایی می شود. در مرحله بعد براساس کمبود ریز مغذی ها، این کودکان به مدت یک سال مورد مراقبت های تغذیه ای قرار می گیرند. در پایان یکسال نیز دوباره این کودکان تحت آزمایش قرار خواهند گرفت و روند این تغییر مورد ارزیابی قرار می گیرد.
پیش بینی می کنیم پس از یکسال آموزش و اصلاح الگوی تغذیه کودکان و خانواده ها، بتوانیم بخش بزرگی از کمبود ریز مغذی ها را جبران کنیم.
این طرح آن هم از سوی یک سازمان غیردولتی یکی از بزرگترین طرح های سلامت در ایران است که به شیوه ای علمی می کوشد به پیشگیری از سوء تغذیه کودکان کمک کند.