نشست سازمان‌های کودکان کار

به دعوت شبکه دوستداران کودک، نشست سازمان‌های کودکان کار روز ۱۴ دی در موسسه پژوهشی کودکان دنیا برگزار شد.
در این نشست نمایندگان ده‌ها سازمان کودکان کار از تهران و شهرهای مختلف کشور شرکت داشتند. در این مراسم ضمن اهمیت و ضرورت کار جمعی و گروهی سازمان‌های غیر دولتی، گزارشی از فعالیت‌های انجام شده توسط سازمان‌های کودکان کار ارایه شد. در مرحله بعد سازمان‌ها درباره برنامه‌های مشترک و شیوه‌های توان‌مندسازی  سازمانی همفکری کردند.
جلب مشارکت همه سازمان‌های غیر دولتی کودکان کار و خیابان برای پایان دادن به کار کودکان یکی از برنامه‌های مهم شبکه دوستداران کودک در سطح ملی است.