نشست دوستداران کودک در همدان – شهریور ۹۶

شبکه دوستدار کودک همداننشست همفکری گروه های دوستدار کودک در شهر همدان در تاریخ یازده شهریور ۱۳۹۶ برگزار شد. این برنامه که با استقبال گسترده گروه ها و افراد متخصص و علاقه مند رو به رو  شد فرصتی بود تا بتوانند درباره نیازهای کودکان شهر همفکری کنند.
شرکت کنندگان در قالب یک کارگاه مشارکتی موفق شدند نیازهای کودکان شهر را نیز اولویت بندی کنند. برخی از این نیازها عبارت است از:
– توجه به طرح سلامت کودکان بر اساس رشد همه جانبه
– پرداختن به کودکان با نیازهای ویژه
– آموزش خانواده و برنامه های  فرزندپروری
–  توانمند سازی مربیان ، معلمان و مراقبان کودک در کار با کودکان
– بازنگری دربرنامه های  آموزشی کودکان و نوجوانان در کنار گذاشتن رقابت، مسابقه و مقایسه
– توجه به برنامه های حمایتی از کودکان کار و خیابان
– توجه و حمایت از کودکان بد سرپرست ، بی سرپرست ، کودکان طلاق و…
– آشنا کردن کودکان با طبیعت و برنامه های زیست محیطی
و…
پیش بینی می شود که برنامه های دوستدار کودک در همدان بر اساس چنین اولویت هایی سازماندهی شود.
برای دوستداران کودک همدان آرزوی موفقیت  داریم.