معرفی مجموعه کتاب های “کتاب کودکان و نوجوانان”

مجموعه کتاب های “کتاب کودکان و نوجوانان”. علی اشرف درویشیان. ناشر: نوباوه-محمد، ۱۳۵۸.
کتاب ها شامل قصه، شعر، مقاله، تحقیق و نقدوبررسی است.
جلدهای ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ این مجموعه در کتابخانه موسسه پژوهشی کودکان دنیا قابل دسترسی است.