محله هرندی

محله هرندي يكي از محله هاي تهران است كه در منطقه ۱۲ شهرداري تهران قرار دارد.. محله هرندي كه نام قبلي آن به محله دروازه غار  معروف است  ، به دليل  قرار گرفتن اين محله  در حاشيه بازار تهران و    بازار هاي هاي مولوي و شوش شرايط  ويژه اي  براي محله فوق  به وجود آمده است  . استقرار گروه هاي  كارگري در خانه هاي جمعي  ، اعتياد و حضور  گروه هاي مهاجر  موجب شده است كه مردم با  مشكلات متعددي   دست به گريبان باشند.

  حضور موسسه در محله هرندي به واسطه فعاليت هايي بود كه دو سازمان غير دولتي  ديگر  در يك طرح مشترك با شهرداري آغاز كرده بودند .  اين دو موسسه از آن جا كه تجربه كارهاي  مردم محور را نداشتند از موسسه درخواست كردند تا  براي آموزش كودكان و زنان برنامه هايي را اجرا كند .   موسسه در سال ۸۷ فعاليت هاي خود را با برگزار ي دوره هاي آموزشي براي مادران  آغاز كرد . اما قرار داد دو سازمان فوق  با شهرداري در سال ۸۸ به پايان رسيد و هر دو سازمان محله هرندي را ترك كردند.  اما موسسه پژوهشي كودكان دنيا با اين كه نه طرف قرار داد شهرداري بود ، نه تعهدي نسبت به اين پروژه داشت و نه حتي از روند كلي كار مطلع بود ، اخلاقا  خود را مسوول ديد كه آموزش خانواده ها را تداوم دهد.  به همين دليل بدون اين كه بخواهد وارد فضاي قانوني و يا اجرايي با شهرداري منطقه باشد ، كوشيد  با خواست مردم و از طريق مردم محله فعاليت هاي آموزشي خود را ادامه دهد.

    نكته مهم  در اين است كه زنان ۱۳ ابان مسووليت برگزاري  دوره آموزشي براي خانواده هاي  هرندي را به عهده گرفته اند و برنامه ها و فعاليت هاي متنوعي را در دست كار دارند.