ماه شهریور ، ماه صلح مبارک

  • به پیشنهاد انجمن های دوستدار کودک ماه شهریور به عنوان ماه صلح نامگذاری شده است. در این ماه می کوشیم تا مبانی فرهنگ صلح را در بین کودکان ، خانواده ها و جامعه آموزشی ترویج دهیم. با برنامه های ما در ماه صلح همراه شوید.