قصه هایی برای خواب کودکان

مجموعه قصه های خواب کودکان تهیه شده در موسسه پژوهشی کودکان دنیا به چاپ هشتم رسید.
این کتاب ها مجموعه ای از ۳۶۶ قصه برای کودکان است که می توان هر شب یکی از این قصه ها را برای کودکان خواند.
حتی می توان از این قصه ها به طور روزانه در مهدهای کودک و مراکز آموزشی استفاده کرد.
کتاب قصه های خواب کودکان گنجینه ای ارزشمند از قصه های است که براساس فرهنگ صلح آماده سازی شده است.
در ماه مرداد قصه های تابستانی این مجموعه را از دست ندهید.
برای تهیه این کتاب با ما تماس بگیرید. ۲۲۲۶۰۲۱۰