فراخوان پژوهشگران افسانه‌ها و قصه‌های عاميانه

 خانه قصه و افسانه طی فراخواني از همه پژوهشگران افسانه ها و قصه هاي عاميانه دعوت به همكاري كرده است.
از همه پژوهشگران دعوت  مي شود در صورتي كه تا كنون افسانه ها و قصه هاي محلي منطقه خود را جمع آوري كرده اند، با  اين مركز تماس
بگيرند. خانه قصه و افسانه اين آمادگي را دارد كه پس  از بررسي افسانه های فوق،  جهت چاپ و انتشار آن ها اقدام كند.
 براي كسب اطلاعات بيش تر لطفا با خانم نسرين پي به شماره تلفن ۰۹۱۲۱۷۵۲۶۵۸ تماس بگيريد.