عروسك هاي روستايي

 ” موسسه پژوهشي كودكان دنيا ”  در  نظر دارد عروسك هاي روستايي  سراسر كشور را در يك مجموعه به هم برساند.. عروسك هاي روستايي  همان عروسك هاي   مادربزرگ ها هستند كه به طور خاص براي هر كودك  ساخته مي شود  و در ساخت آن ها ،  به نيازهاي صاحب آن كودك توجه مي شود .

      ما مي كوشيم تا اين عروسك ها را  جمع آوري كنيم و دوباره خانواده ها را ترغيب كنيم كه  عرووسك هاي خاص هر كودك ساخته شود . ما به دنبال جمع آوري فرهنگ و هنر   توده مردم  اين سرزمين هستيم . به همين دليل  نياز به همكاري گسترده همه اعضا و دوستداران  اين طرح در سراسر كشور هستيم .

       اگر نمونه هايي از اين عرئوسك ها داريد در اختيار ما قرا ر دهيد .   هر عروسك با مشخصات   اهدا كننده   با تهيه شناسنانه براي هر عروسك  حفظ خواهد شد.

  • اگر نمونه اي داريد كه به هر دليل نمي توانيد آن را  هديه كنيد،  براي مدتي آن را به ما امانت بدهيد تا بتوانيم نمونه آن را بسازيم و نگه داري كنيم .
  • اگر كساني در شهرها و يا روستاهاي مختلف مي شناسيد كه اين نوع عروسك ها را     مي سازند ،  شيوه تماس با آن ها را در اختيار ما قرار دهيد تا بتوانيم با آن ها ارتباط برقرار كنيم .
  • هر جا كه  هستيد به ما و به عروسك هاي روستايي فكر كنيد  . كمك كنيد تا بتوانيم گنجينه اي از اين عروسك ها را جمع آوري كنيم .

 با ما در  موسسه پژوهشي كودكان دنيا با شماره تلفن هاي ۸۸۰۴۲۹۱۱ و ۲۲۲۲۸۲۹۶ و هم چنين با شماره همراه ۰۹۱۲۳۰۶۷۷۹۳ تماس بگيريد.