طرح خانه مراقبت برای مادران باردار

مقدمه

       براي داشتن فرزنداني سالم و موثر در جامعه ضروري است كه زمينه  و بستر رشد سالم و همه جانبه را براي كودكان فراهم كرد . اين بستر به نوعي لازم است كه از همان دوران جنيني براي تمامي كودكان فراهم شود. اگر دوران جنيني به خوبي و با رعايت همه اصول بهداشتي ، رواني و …طي شود ، بي شك اولين بستر مناسب رشد فراهم شده است . تحقيقات و  گزارش هاي فراواني به ما نشان مي دهد كه توجه به دوران جنيني مي تواند پايه ارزشمندي براي كمك به گسترش برنامه هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال  باشد.

         توجه به نيازهاي مادران باردار و فراهم كردن زمينه هاي بهداشتي ، پزشكي ، تغذيه و حتي برنامه هاي مشاوره براي مادران موجب خواهد شد تا مادران بتوانند اين دوران را به خوبي طي كنند. سلامت مادر ضامن سلامت كودك در دوران جنيني و پس از آن است. برنامه هاي مادري ايمن هم چنان نشان داده است كه توجه به سلامت مادران باردار موجب خواهد شد تا مانع از بيماري هاي پس از زايمان شود و در نتيجه فرزندان مي توانند در كنار  مراقبيني سالم به رشد خود ادامه دهند .

اهداف :

  • –        كمك به گسترش برنامه هاي مادري ايمن
  • –        ارتقا آگاهي مادران نسبت به دوران فوق
  • –        فراهم كردن زمينه هاي رشد  و تكامل  مناسب براي كودكان

ضرورت خانه مراقبت

     وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در قالب مراكز بهداشت  خدمات ارزشمندي را در حوزه بهداشت و تغذيه ارايه  مي دهد و بسياري از مادران باردار از اين خدمات به رايگان بهره مي برند ، اما توجه به ساير نيازهاي رواني ، اجتماعي . حتي عاطفي مادران باردار و مسايلي  در حوزه خانوادگي ، ارتباطات و….. اصولي است كه در قالب يك خانه مراقبت براي مادران باردار   ديده مي شود.. بدين ترتيب مي توان گفت كه خانه مراقبت براي مادران باردار  يك مركز عمومي براي ماردان باردار است كه خدمات گوناگوني را  ارايه   مي دهد.

ساختار خانه مراقبت

     خانه مراقبت مانند يك درمانگاه تخصصي فعاليت مي كند و به طور خاص خدمات خود را به مادران باردار   در موارد زير ارايه مي دهد :

  1. مشاوره هاي قبل از  بارداري
  2. آموزش هاي لازم در طي دوران بارداري
  3. مراقبت هاي اوليه
  4. مراقبت هاي پس از زايمان

ويژگي هاي خانه مراقبت:

۱ –  خانه مراقبت به نوعي يك مركز مشاوره  و آموزشي  در زمينه هاي بهداشت ، تغذيه  و نيازهاي عاطفي مادران باردار است.

۲ – خانه مراقبت در حوزه درمان كار  نمي كند ، اما خدمات مراقبت هاي اوليه را اريه مي دهد،

۳ – خانه مراقبت  زايشگاه  نيست ، بلكه مادر باردار را براي يك زايمان مناسب آماده مي كند.

 نيروهاي موجود در خانه مراقبت

خانه مراقبت متشكل از يك تيم كارشناسي و متخصص است

۱ – پزشك عمومي

۲ – ماما

۳ – پرستار

۴ – روان شناس

۵ – متخصص تغذيه

در عين حال خانه مراقبت گروهي از مشاوران را در اختيار خود دارد. از جمله :

–        پزشك زنان

–        كارشناس تربيت بدني

–        مشاور خانواده

–        كارشناس بهداشت محيط

–        پزشك كودكان

–        مدد كار

–        و …

شيوه فعاليت خانه مراقبت

–        خانه مراقبت مانند درمانگاه ها و كلينيك ها  و بر اساس مشاركت بخش خصوصي فعاليت مي كند.

–        معرفي فعاليت هاي خانه مراقبت در سطح منطقه و جلب نظر خانواده ها براي مراجعه به مركز

–        ارايه خدمات بهداشتي ، آموزشي و…. به مراجعه كنندگان بر اساس  دريافت  حق ويزيت

–        خانه مراقبت  هيچ منافاتي با كلينيك هاي مامايي ، با پزشكان متخصص زنان و زايمان و يا خانه هاي بهداشت در سطح شهر و ورستا  ندارد . بلكه يك مركز مكمل در كنار اين مراكز است .

–        خانه مراقبت براي مادران باردار مي تواند در زمان مناسب مادران را به متخصص هاي مربوطه ارجاع دهد.

انتظاراتي كه پيش بيني مي شود :

–        تاسيس خانه هاي مراقبت براي  مادران باردار  در مناطق مختلف شهري

–        جلب مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين طرح

فراهم آوردن امكانات  مناسب براي مادران باردارد در ساده ترين  و موثرترين شكل ممكن