صد زبان زندگی

با فریبا کیهانی و مریم خاکپور
پنج شنبه ها ۹ تا ۱۲
شروع دوره ۱۰ مرداد
در وجود هر انسانی امیدواری و رویایی شخصی وجود دارد. برای تحقق آن نیاز داریم با هم گفتگو کنیم تا با تفاوت ها و زبان های یکدیگر آشنا شویم.
جلسه اول: گفتگو و مرور فرصت ها و امکانات
جلسه دوم: تفاوت ها را بشناسیم
جلسه سوم: پرسش گری و انتخاب یک پروژه
جلسه چهارم: رقابت، مشارکت و برابری
جلسه پنجم: ارایه پروژه، گزارش نویسی و جمع بندی
در هر جلسه به یک تجربه هم گوش می کنیم.
جهت ثبت نام در این دوره با ما تماس بگیرید. ۲۲۲۶۰۲۱۰