شادی و کودکان مستقر در بیمارستان

انجمن دوستداران کودک بندرماهشهر برای گسترش شادی این‌بار به سراغ کودکان مستقر در بیمارستان شهر رفتند و کوشیدند لحظه‌های همدلی برای این کودکان فراهم کنند.
برای دوستانمان در بندرماهشهر آرزوی موفقیت داریم.