خبرهایی از جنبش پدر خوب

2خبرهایی از جنبش پدر خوب
برنامه ها و فعالیت های گروه پدران در گوشه و کنار ایران هم چنان ادامه دارد.
-در این ماه گروه پدران تهران سفری بزرگ و خانوادگی به الموت قزوین ترتیب دادند.
-پدران اصفهان در تدارک نشستی بزرگ هستند.
-و پدران بابل در نشست ماهانه  موسسه خانواده سالم  گزارش کامل و متنوعی از فعالیت های خود ارایه دادند.
برای همه این عزیزان و فعالیت های ارزشمند آنان آرزوی موفقیت و شادکامی داریم.