بیانیه فرهنگ صلح

صلح از ذهن انسان ها ريشه مي گيرد . هر انسان در يك محيط سالم مي تواند با  ارزش هاي زندگي آشنا شود ، خود و ديگران را دوست داشته باشد، به همه موجودات احترام بگذارد و بياموزد كه اجازه ندارد حق حيات و زندگي را از كسي دريغ كند.

جنگ نيز از ذهن انسان ها ريشه مي گيرد. بايد در همان جا آن را خشكاند و به جاي آن صلح، تفاهم، شكيبايي و عدالت  را آموزش داد.

ما مي دانيم كه صلح فقط به معناي نبود جنگ نيست. بلكه حضور در يك جامعه مدني و سرشار از عدالت، تفاهم، ديگر پذيري، آزادي، دمكراسي و عاري از خشونت بيانگر صلح است.

ما به مربيان، والدين، دوستداران كودك (با اين آگاهي كه بايد فرهنگ صلح را از دوران كودكي تمرين و تجربه كرد) و به همه كساني كه با كودكان در ارتباط هستند، پيشنهاد مي كنيم كه با رعايت اصول اين بيانيه، زمينه ساز فرهنگ صلح در سرزمين خويش باشند.

ادامه ی مطلب