بز زنگوله پا

این روزها خانه قصه و افسانه مشغول به کار و پژوهش روی افسانه بز زنگوله پا است. بز زنگوله پا یکی از افسانه های قدیمی ایران است که روایت های بسیاری از این داستان در گوشه و کنار کشورمان وجود دارد.
در عین حال می توان نمونه های مشابه ای از این قصه را در فرهنگ ها و سرزمین های دیگر نیز پیدا کرد.

در حال حاضر گروه مشغول به فعالیت‌های زیر است:

ـ جمع آوری روایت های مختلف از این افسانه

ـ بررسی و تحلیل روان شناختی این افسانه

ـ اجرای فعالیت های آموزشی با کودکان پیرامون مفاهیم مندرج در افسانه بز زنگوله پا

ـ جمع آوری کتاب، نوار، نمایش نامه های موجود براساس داستان فوق

ـ جمع آوری عروسک های بز زنگوله پا