برنامه‌های موسسه كودكان دنيا برای مادران باردار

–      برگزاري دوره هاي آموزشي براي مادارن ۱۳ ابان  در زمينه مراقبت از اين دوره  / ۱۳۷۸

–      شناسايي مادران باردار در منطقه  به منظور كمك به ترويج تغذيه با شير مادر  / ۱۳۷۹

–      توجه به برنامه هاي مادري ايمن  / ۱۳۸۲

–      سازماندهي خانه مراقبت از مادران باردار / ۱۳۸۲

–      تمركز بر  منابع  آموزشي  براي دوره بارداري  / ۱۳۸۳

–      تهيه جزوه هاي اطلاع رساني براي مادران باردار  / ۱۳۸۴

–      تلاش براي شكل دهي  انجمن حمايت از ماردان باردار / ۱۳۸۴

–      تهيه منشور حمايت از مادران باردار  / ۱۳۸۵

–      كمك به ترويج خانه مراقبت در  چالوس ، بالا و همدان  / ۱۳۸۵

–      برگزاري نشست انجمن هاي منطقه اي به منظور برنامه هاي مادري ايمن  / ۱۳۸۶

–      تهيه جزوه هاي آموزشي

–      تمركز بر  مسايل عاطفي مادران باردار  و حمايت از مادران  باردار