اولین جلسه مقدماتی جنبش پدر خوب در اصفهان برگزار شد

جلسه پدران در اصفهان
اولین جلسه مقدماتی جنبش پدر خوب در اصفهان برگزار شد. بعد از شهرهای تهران ، شهر ری ، بابل ، ساری و امیرکلا این بار پدران اصفهان برای فعالیت منسجم و هماهنگ وارد میدان شدند.
امیدواریم در سایر شهرهای کشور نیز شاهد این گونه رخ‌دادهای ارزشمند باشیم.