افتخارات موسسه کودکان دنیا

افتخارات موسسه پژوهشي كودكان دنيا  همواره بر اساس فعاليت ها و برنامه هايي است كه به نفع كودكان انجام مي دهد. هر گاه كاري به نفع كودكان اجرا مي شود و به سرانجام مي رسد موجب خرسندی ماست. اما با اين حال بخشی از جوايز، و همكاری‌های گسترده موسسه با سازمان هاي دولتي، غير دولتي و بين المللي بخشي از اين افتخارات براي ما محسوب مي شود.

 •  برنده جايزه ترويج علم از سوي  انجمن ترويج علم  ۱۳۸۰ به دليل  ترويج علمي انديشه هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال  در ايران
 • اعطاي نمايندگي دفتر بين المللي رشد و تكامل كودكان خردسال ۱۳۸۱
 • عضو كميته ملي آموزش براي همه  ۱۳۸۲ – ۱۳۸۰
 • مشاور صندوق كودكان  سازمان ملل( يونيسف ) ۱۳۸۲ – ۱۳۷۸
 • كانديداي جايزه ترويج  آموزش  صلح از سوي كميسيون ملي يونسكو براي سال هاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ ميلادي
 • عضو كميته ملي  براي تهيه يش نويس سند ملي براي رشد و تكامل كودكان خردسال  ۱۳۸۴ – ۱۳۸۲
 • عضو شوراي گسترش فرهنگ صلح  از سال  ۱۳۸۰ تا كنون
 • كانديداي جايزه آستريد ليندگرن براي فعاليت هاي ترويج براي خواندن در بين كودكان خردسال  ۲۰۱۱

موسسه پژوهشي كودكان دنيا براي پيشبرد فعاليت هايي خود  با طيف بزرگي از سازمان هاي دولتی، غير دولتی و بين‌الملل همكاري و طرح هاي مشترك داشته است .  بخشي از اين سازمان‌ها عبارتند از:

۱- سازمان‌های دولتی
 • نهضت سواد آموزي
 • وزارت  كشاورزي و جهاد سازندگي
 • وزارت كشور
 • وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
 • وزارت تعاون
 • وزارت نيرو
 • نهاد رياست جمهوري
 • وزارت آموزش و پرورش
 • اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان هاي تهران
 • ادراه كل اتباع بيگانه و مهاجرين
 • سازمان بهزيستي  كشور
 • ستاد شهر سالم
 • شهرداي تهران
 • دانشكده علوم بهزيستي و توان بخشي
 • سازمان تامين اجتماعي
۲- سازمان‌های غیر دولتی
 • انجمن حمايت از كودكان
 • انجمن حمايت از كودكان كار وخيابان
 • كانون توسعه فرهنگي كودكان
 • موسسه تحقيقاتي رشديه
 • انجمن كودكان در معرض خطر
 • انجمن  توسعه مهارت هاي اجتماعي كودكان
 • موسسه بازي و انديشه
 • شوراي كتاب كودك
 • انجمن پژوهشي آموزش پويا
 • موسسه تاريخ ادبيات  كودكان و نوجوانان
 • موسسه مادران امروز
 • انجمن تنظيم خانواده
 • انجمن ترويج تغذيه با شير مادر
 • انجمن همياران غدا
 • موسسه تغذيه و سلامت پايدار

۳ – سازمان های بين‌المللی در ايران 

 • كميسيون ملي يونسكو
 • صندوق كودكان سازمان ملل در ج.ا. ايران
 • كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان
 • كنسرسيوم پناهندگان
 • شوراي جهاني جمعيت