اردکان

اردكان يكي از شهرهاي زيباي  استان يزد است. از مدت ها پيش انجمن همياران با همكاری فرمانداري شهر اردكان فعاليتي را به منظور احياي بافت سنتي اردكان آغاز كرده بود .  بافت سنتي اردكان  يك از محله هاي قديمي اين شهر است كه اقداماتي براي بازسازي كوچه ها و امكانات محلي انجام  شده است.

 انجمن همياران  از چند سال پيش فعاليتي را به منظور توان مندس ازي جامعه محلي آغاز كرده بود كه در سال ۹۱ موسسه با برگزاري دوره هاي آموزشي كوشيد كه فعاليت هايي را  در منطقه پيش ببرد. برگزاري دوره هاي آموزشي براي مادران ، برگزاري دوره تربيت مربي كودك و راه اندازي مهد كودك  از جمله فعاليت هاي اين بخش بوده است .
در حال حاضر اين مهد كودك فعاليت خود را ادامه مي دهد و مربيان آن در فعاليت هاي موسسه شركت مي كنند.

منتشر شده در: ۱۳ – شهریور ۱۳۹۱