موسسه پژوهشي كودكان دنيا  سازماني تخصصي، پژوهشي و مستقل است كه از سال ۱۳۷۳ به همت جمعي از مربيان، مدرسان، نويسندگان و كارشناسان آموزش كودكان خردسال فعاليت خود را آغاز كرده است.
كمك به زندگی سالم و شايسته براي همه كودكان خردسال و فراهم كردن فرصت هاي مناسب رشد همه جانبه برای آن‌ها، دورنمايي است كه موسسه براي  تمامي كودكان متصور است.  با اين آگاهي كه توجه به برنامه هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال از همان بدو تولد موجب خواهد شد تا كودكان بتوانند به حداكثر توانايي ها و استعدادهاي خود دست يابند.

اهداف موسسه پژوهشی كودكان دنيا

  1.  كمك به گسترش برنامه هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان   
  2. عمومي ساختن آموزش پيش از دبستان به عنوان يكي از حقوق اساسي كودكان خردسال
  3. يافتن راه ها و روشهاي مدرن و خلاق آموزشي براي كودكان
  4. توانمند سازي مراقبين كودك در حمايت و مراقبت از رشد و تكامل كودكان در جوامع مختلفي محلي ، شهري ، روستايي و ملي
  5.  توسعه جوامع محلي ،  مبتني بر روشهاي مشاركتي در ارتباط با  كودكان
  6. توجه به برنامه هاي غير رسمي و غير متمركز در آموزش كودكان 

روش هاي كار:

  1.  تحقيق و پژوهش در زمينه آموزش كودكان خردسال و برنامه هاي ادغام يافته رشد و تكامل كودكان خردسال
  2.  برگزاري  سمينار ، كارگاه  و دوره هاي آموزشي براي مربيان ،  معلمان ، كارشناسان ، مديران ، والدين
  3.  جلب مشاركت سازمان هاي دولتي و غير دولتي در حمايت از برنامه هاي مراقبت براي  رشد و تكامل كودكان
  4.  آماده سازي منابع ، كتاب ، جزوه و فيلم هاي آموزشي براي مربيان ، مديران و كارشناسان آموزشي و الدين
  5.  كمك به تجهيز و راه اندازي انواع مراكز مراقبت و آموزش كودكان در سراسر كشور  

اصول بنيادين كار در برنامه های موسسه پژوهشی كودكان دنيا

  • آموزش هاي مبتني بر الگوی انسان گرایی
  • آموزش هاي مشاركتي به عنوان يك روش  موثر و همه جانبه
  • توجه به گسترش برنامه هاي فرهنگ صلح و نفي خشونت بر عليه كودك
  • رفع تبعيض جنسي در برنامه هاي آموزشي
  • توانمندسازی زنان، مردان و جامعه محلی در حمايت از كودكان خردسال