موسسه پژوهشی كودكان دنيا

سازمانی تخصصی، پژوهشی و مستقل است كه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۳ به همت جمعی از مربيان، مدرسان، نويسندگان و كارشناسان آموزش كودكان خردسال آغاز كرده است.
كمك به زندگی سالم و شايسته برای همه كودكان خردسال و فراهم كردن فرصت های مناسب رشد همه جانبه برای آن ها، دورنمايی است كه موسسه برای تمامی كودكان متصور است. با اين آگاهی كه توجه به برنامه های مراقبت برای رشد و تكامل كودكان خردسال از بدو تولد، موجب خواهد شد كودكان بتوانند به حداكثر توانايی ها و استعدادهای خود دست يابند.

Screenshot_2016-12-17-17-05-55-11''

کارگاه ها ی پیش رو و خبرها

ایده ها

 • دورریز مواد غذایی
  شهریور ۳۱, ۱۳۹۵
 • آب
  شهریور ۳۱, ۱۳۹۵
 • بازی با کودکان
  شهریور ۳۱, ۱۳۹۵
 • زنده باد تفاوت ها
  شهریور ۳۱, ۱۳۹۵