برچسب: عروسک دستدوز

تعاونی كتاب‌های پارچه‌ای

 تعاوني كتاب هاي پارچه اي يكي از طرح هايي است كه از  بطن برنامه هاي موسسه در ۱۳ آبان شكل گرفت. پس از آموزش مادران و زنان منطقه در حمايت از كودكان  گروهي از زنان محله اقدام به فعاليت هاي درآمد زا  كردند.  سپس  از سوي موسسه  نمونه هايي از كتاب هاي پارچه اي، عروسك، […]