دسته: آموزش خانواده

توان‌مندسازی خانواده‌ها در حمايت از كودكان خردسال

توان مند سازي اعضاي خانواده  در حمايت از كودكان خردسال  يكي ازبرنامه هايي است كه موسسه پژوهشي كودكان دنيا از سال ۱۳۷۷ در دستور برنامه هاي خود دارد. در اين برنامه ها  مي كوشيم تا خاانواده ها را ياري دهيم  تا با شيوه هااي مراقبت  از كودكان و تامين نيازهاي پايه آموزشي ، بهداشتي ، […]