كتاب واحد كار گياهان منتشر شد

  عنوان واحد كار براي همه مهدهاي كودك و مراكز پيش دبستاني  موضوعي آشنايي است .  بسياري از مهدهاي كودك به طور منظم  موضوع هايي را با عنوان واحد كار با كودكان تحت پوشش خود كار مي كنند .

    به تازگي  از مجموعه كتاب هاي واحد كار  ، مكتاب يبا عنوان گياهان  از سوي موسسه منتشر شده است. اين كتاب  به مربيان كمك مي كند تا بتواند فعاليت هايي را با كودكان  در ارتباط با موضوع كياهان انجام دهند.

    نكته مهم اين كتاب  در اين است كه هر يك از مربيان مي توانند با توجه به اقليم خود اين فعاليت ها را هماهنگ  و مرتبط كند.

    تهيه  كتاب گياهان را به همه مهدهاي كودك  پيشنهاد مي كنيم.

 براي تهيه اين كتاب مي توانيد با موسسه با شماره تلفن ۲۲۲۶۰۶۷۹ تماس بگيريد.