آمادگی برای سمینار شناخت شناسی عشق

اگر از حالا به فکر حضور در سمینار شناخت شناسی عشق هستید، حتی اگر فرصت شرکت ندارید خوب است که درباره مفهوم عشق به ویژه عشقی که باید به کودکان بدهبم مطالعه کنیم. کتاب ” هنر عشق ورزیدن ” نوشته اربک فروم یکی از منابع پایه در این حوزه است.
مطالعه ابن کتاب و یا دوباده خواندن آن را به همه دوستان پیشنهاد می کنیم.
هنر عشق ورزیدن / اریک فروم / مترجم پوری سلطانی /نشر مروارید

اربک فروم معتقد است که عشق نیروی فعال بشر است. فرصتی است که اتسان می تواند شور زندگی خود را با دیگری و یا با دیگران و حتی با خود زندگی سهبم شود. او معتقد است وقتی انسانی به انسان دیگر عشق می ورزد ، کوشش خود را می کند که یارش به گونه ای رشد کند که مستقل و آزاد شود. هرگاه ذره ای از اسارت در رابطه ای باشد ، خبر می دهد که ما از عشق دور شده ابم.
به همین ترتیب عشق به فرزندان ما هم باید از سلطه ، اسارت ، خودخواهی به دور باشد. زمانی که ما کمک می کنبم تا کودکان ما خودشان باشند نشان داده ایم عاشقانه در کنارشان هستبم.

اریک فروم یکی از مطرح تربن نظریه پردازان روان شناسی انسانی نگر ، معتقد است که عشق دارای دو عنصر آگاهی و یگانگی است.با حضور این دو عنصر ، انسان و عشق او معنا پیدا می کند. عشق یعنی ابن که انسان به خود و به دیگری و یا به دیگران آگاه شود و ارتباط یگانه ای را برقرار کند. و در این ارتباط خود و اطراف خود را پیکره واحد ی ببیند که تفکیک آن غیر ممکن است. به همین دلیل وقتی انسان با موضوع، یا با حضور و یا با انسان دیگری آگاهانه یکی می شود، عاشق شده است.

به نقل از کتاب بازخواتی اریک فروم، به روایت ناصر یوسفی، نشر مرکز
براى تهیه کتاب می توانبد با شماره تلفن ۲۲۲۶۰۲۱۰ خانم نداف تماس بگیرید.